Páty

hu | en | de
Fejléc 4

Elérhetőségeink

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.
Tel.: +3623555531
Fax: +3623344540

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 08.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.
Tel.: +3623555531
 
hétfő: 7.30 - 18.00
kedd: 7.30 - 16.00
Szerda: 7.30 - 16.00
csütörtök: 7.30 - 15.30
péntek: 7.30 - 12.00
(ebédszünet:  12.00-13.00

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: +36308382879
 

 

Önkormányzati Rendészet
0-24 órában hívható telefonszám:
+36 30 2071 777

Közterület-felügyelet
Hegedüs Gábor
Tel.: +36 30 151 6923
kozteruletfelugyelo@paty.hu

Településőr 
Kerekes Katalin
Tel.: +36 30 401 6102

Végh Imre
Tel.: +36 30 306 9852

Mezőőr, mezőrendészet
Tóth Béla
Tel.: +36 30 564 2686

Pátyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tel.: +36 20 2071 105

Gyepmester

Kincses Imre
Tel.: +36 70 626 7378

Tuncsik József
Tel.: +36 20 972 8231


E-hibabejelentő

Honlap karbantartás

Belépés

BKTV

Testületi ülés rövid összefoglalója 2017.07.06.

2017.07.11. 16:12

1.napirendi pont: A Páty külterület 0100/351, 0100/352 és 0100/358 helyrajzi számú területekre vonatkozó településrendezési eszközök módosítása iránti kérelemről

1.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Páty külterület 0100/351; 0100/352 és 0100/358 helyrajzi számú földrészletekre vonatkozó, a településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) módosítására irányuló telepítési tanulmánytervet a melléklet szerinti tartalommal, a Páty község főépítésze által javasolt alábbi kiegészítésekkel jóváhagyja:

A tervezett Kb-Ksp-5 jelű (beépítésre nem szánt különleges sport) övezetet javasol f) pontja szerint:

"A telken belül, a legfeljebb 5,5 m épületmagasságú épületeket, szabadonállóan kell elhelyezni. Az épület legmagasabb pontja 8 m lehet." helyett:

„A telken belül a beépítési mód szabadon álló. A megengedett legnagyobb épületmagasság 4,5 méter, egy légterű, csarnokszerkezetű építmény esetében 5,5 méter lehet. Az épület legmagasabb pontja 8 m lehet.”

2.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felkéri a Hivatal vezetését, hogy a „Településrendezési szerződésről és a településfejlesztési hozzájárulásról” készítsen rendelet tervezetet és a terjessze a Képviselő-testület elé megvitatásra.

2.napirendi pont: A Vihar utcai telekcsoport újraosztásáról szóló megállapodásról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a tulajdonát képező Páty belterület, 1021/46 helyrajzi számú, 577 m2 nagyságú, „kivett beépítetlen terület” besorolású és a Páty belterület, 1021/48 helyrajzi számú, 612 m2 nagyságú, „kivett beépítetlen terület” besorolású ingatlanok, valamint a Tar Sándor tulajdonát képező Páty belterület, 1021/47 helyrajzi számú, 588 m2 nagyságú, „kivett lakóház és udvar” besorolású ingatlan vonatkozásában a Kerekes Barna földmérő mérnök által 2015. október 26. napján készített és a Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatala által 800231-1/2017. számú határozattal jóváhagyott telekalakítási eljárásnak megfelelően a tulajdonváltozások rögzítésére a melléklet szerinti tartalommal Megállapodást köt. A polgármestert felhatalmazza a megállapodás aláírására.

3.napirendi pont: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2016. évi szociális beszámolójáról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Páty (2071 Páty, Csilla von Boeselager u. 3.) a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a támogató szolgálat, valamint a családsegítő- és gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátására vonatkozó 2016. évi beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

4.napirendi pont: A Forrási téri játszótér felújításának és szabványosításának költségeiről

1.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Forrási téri játszótér felújításával, szabványosításával és új eszköz beszerzésével megbízza az ACER Kft.-t (2462 Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.) az árajánlatában szereplő bruttó 1 513 823 Ft összegért. A vállalkozási szerződést a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, a polgármestert pedig felhatalmazza a szerződés aláírására. A felújításhoz és szabványosításhoz szükséges bruttó 1 513 823 Ft összeget Páty Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.

2.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy készítse elő és terjessze a Képviselő-testület elé a Páty község területén lévő játszóterek 2018. január 1. napjától esedékes egységes üzemeltetésére vonatkozó anyagot.

5.napirendi pont: Az intézményekkel kötendő munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról

I.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete kijelöli a Pátyi Polgármesteri Hivatalt, hogy lássa el a Pátyolgató Óvoda és a Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár gazdálkodási feladatait, melyek: a) a költségvetés tervezésével, az előirányzatok módosításával, átcsoportosításával és felhasználásával (a továbbiakban együtt: gazdálkodás) kapcsolatos feladatok,a) költségvetés végrehajtása, b) a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli feladatok,c) a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetésével, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok.

II.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Pátyi Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint a Pátyolgató Óvoda és a Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár között megkötendő munkamegosztási megállapodást.

6.napirendi pont: A Pátyolgató Óvoda tervezett nyári felújításainak költségbecsléséről

1.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja a Pátyolgató Óvoda épületeiben elvégzendő legsürgősebb nyári felújítások költségkalkulációját, a melléklet szerinti tartalommal.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségkalkulációban részletezett felújítási munkákra kérjen be árajánlatokat, majd a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó cégekkel kössön vállalkozási szerződést. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződések aláírására. 
A felújítási munkákhoz szükséges bruttó 13 250 000 Ft összeget Páty Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Pátyolgató Óvoda épülete” felújítások kerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.

2.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 1.397.316 Ft előirányzatot a Pátyolgató Óvoda épülete felújítása előirányzatból átcsoportosít dologi kiadásba az óvoda tisztasági festés és karbantartás céljára.

7.napirendi pont: A DAKÖV társasági szerződésének módosításáról

Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a DAKÖV Kft. társasági szerződésének módosítását. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező szavazólapot változatlan tartalommal aláírja.

8.napirendi pont: A tervezett Idősek Napközi Otthona műszaki leírásáról és költségbecsléséről

Határozat nem született.

9.napirendi pont: A Budakörnyéki Önkormányzati Társulással kötött Társulási Megállapodás módosításáról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja a Budakörnyéki Önkormányzati Társulással kötött Társulási Megállapodásának 7. számú módosítását a melléklet szerinti, az eredetivel és módosításaival egységes szerkezetben szereplő tartalommal.

10.napirendi pont: A Védőnői Szolgálat épületére redőnyök, székek és szúnyoghálók költségeiről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

 1. a Védőnői Szolgálat épületére szúnyoghálók és redőnyök elhelyezésével megbízza az Áron Ház Kft.-t (Budapest, Nagytétényi út 60.) az árajánlatában szereplő bruttó 128 148 Ft összegért. A redőnyökhöz és szúnyoghálókhoz szükséges bruttó 128 148 Ft összeget Páty Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Védőnői Szolgálat ablak, ajtó csere, egyéb karbantartás” felújítások kerete terhére biztosítja.
 2. engedélyezi a Védőnői Szolgálat részére 1 db orvosi szék, és 1 db karfa vásárlását összesen legfeljebb 35.000,-Ft értékben.A beszerzés forrása: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.15.) rendelet 8. számú mellékletének 9. sora.


11.napirendi pont: A Páty, 155 helyrajzi számú ingatlan előtti szalagkorlát költségeiről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy közlekedési szakértői véleményt kér be a Páty, 155 helyrajzi számú ingatlan előtti szakaszon szalagkorlát elhelyezésével kapcsolatban.

12.napirendi pont: Az „Arany János utcai közösségi játszótér építése” című pályázatra beérkezett árajánlatokról

1.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Arany János utcai közösségi játszótér kivitelezésével megbízza a P-LAN-T Mérnöki Iroda Kft.-t (2083 Solymár, Bánya u. 13.) az árajánlatában szereplő bruttó 9.183.180 Ft összegért. Felkéri az önkormányzat jogi képviselőjét a vállalkozási szerződés elkészítésére, a polgármestert pedig felhatalmazza a szerződés aláírására. A kivitelezéshez szükséges bruttó 9.183.180 Ft összeget Páty Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Arany János utcai játszótér fejlesztése” címzett tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.

2.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Arany János utcai közösségi játszótér kivitelezésénél az ütéscsillapító gumiburkolatot Babinecz István pátyi vállalkozóval kívánja megvalósítani az általa a képviselő-testületi ülésen szóban ajánlott 19.500 Ft + ÁFA / négyzetméter áron. A szóbeli ajánlat nem tartalmazza a terület előkészítő munkáit.

13.napirendi pont: Az Albacomp RI Kft. felé fennálló tartozásról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1.143.000,-Ft előirányzatot átcsoportosít a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe az ALBACOMP RI Kft. felé fennálló tartozás kiegyenlítése céljából.
Az átcsoportosítás forrása: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.15.) rendelet 9. számú melléklet, általános tartalék előirányzata.
Felkéri a Jegyzőt, hogy az átcsoportosítást a költségvetési rendeleten vezesse át.

14.napirendi pont: A zsoboki és pátyi gyerekek táboroztatásának költségeiről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a zsoboki és pátyi gyerekek 2017. július 11. és július 16. között megrendezésre kerülő táboroztatásához szükséges bruttó 1.000.000 Ft összeget Páty Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Testvérvárosi kapcsolatok” címzett tartaléka terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.

15.napirendi pont: A kirchheimi gyerekek táboroztatásának költségeiről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a kirchheimi gyerekek 2017. július 30. és augusztus 4. között megrendezésre kerülő táboroztatásához szükséges bruttó 1 100 000 Ft összeget Páty Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Testvérvárosi kapcsolatok” címzett tartaléka terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.

16.napirendi pont: A Füzespatak melletti terület tervezési programjáról és a tervezési feladatok meghatározásáról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Füzespatak melletti terület tervezési programját az alábbiak szerint határozza meg:

A tervezési terület északi határa a külterületi 041/3 hrsz-ú rét, a Füzes patak ennek a folytatása, déli határa pedig a 610 hrsz-ú közterület.

A Füzes patak, a mellette levő zöldterületek és a határoló utak, utcák a következő telkeken helyezkednek el:

hrsz. 2170 - közút - Füzespatak utca - Páty Önk..i tulajdon
hrsz. 2176 - közterület - Páty Önk.
hrsz. 2175 - közút - Páty Önk.
hrsz. 2096/7 - beépítetlen terület - Páty Önk.
hrsz. 2095 - beépítetlen terület - Páty Önk.
hrsz. 882/3 - beépítetlen terület - Páty Önk.
hrsz. 2093 - út - Páty Önk.
hrsz. 882/2 - közterület - Páty Önk
hrsz. 2094 - közterület - Telki út - Páty Önk.

Ezeken belül a Füzes pataknak nincs külön telke. A teljes terület geodézia felmérése megtörtént. Szintén rendelkezésre áll a terület földhivatali alaptérképe és a területről 2016-ban készült ortofotó.

A terv a patakmeder és a kapcsolódó zöldfelületek rendezése, egységbe foglalása mellett a következő elemeket is tartalmazza:

 • játszótér gyerekeknek, erősítő eszközök felnőtteknek
 • sportterület
 • emlékmű, székelykapu, stb.
 • települési parkoló (katolikus templom közelében kialakítva), valamint olyan terület, ami falunap alkalmával (évi 2-3 alakalom) települési rendezvény-parkolóként tud működni
 • kerékpáros, valamint gyalogos út, sétány beillesztése
 • kertberendezési tárgyak (padok, pavilonok) elhelyezése
 • tervező által javasolt egyéb elemek

A tanulmányterv javasolt, minimálisan kidolgozandó elemei a következők:

 • Kertépítészeti tanulmányterv
 • Környezetrendezési tanulmányterv
 • Fa és zöldfelület felmérési terv
 • Látványtervek (min. 5 különböző nézetből)
 • Műszaki leírás, költségbecslés

A Képviselő-testület felkéri Páty Község Főépítészét, hogy a tervezési programnak megfelelően kérjen be ajánlatokat a Füzespatak melletti terület tervezésére, továbbá felkéri a polgármestert, hogy a beérkezett tervezési ajánlatokat terjessze a Képviselő-testület elé. 

17.napirendi pont: A Páty, 629/2 helyrajzi számú ingatlanra tervezett sportcsarnok tervezési programjáról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Páty, 629/2 helyrajzi számú ingatlanra tervezett sportcsarnok tervezési programját az alábbiak szerint határozza meg:

Tervezési terület:

 • Páty - hrsz. 629/2

Épület megnevezése:

 • Községi Sportcsarnok

Használat:

 • sportegyesületi sporttevékenységek
 • iskolai sporttevékenységek
 • szabadidős sporttevékenységek
 • egyéb rendezvények (falusi, kulturális, szabadidős, stb)

Küzdőtér:

 • 24×52 méter, belmagasság min. 8 méter
 • felfestendő legnagyobb pálya: 20×40 méter, 2-2 méteres kifutókkal, valamint ehhez kapcsolódóan a pálya egyik végénél plusz 8 méter széles külön sportterület
 • sport pályák, sport területek
 • kosárlabda, futsal, röplabda, tollaslabda, torna, asztalitenisz, stb
 • a küzdőtér legyen három részre osztható függönnyel és az egyik végén legyen lehetőség mobil színpad felállítására
 • padlószerkezet - rugalmas sportpadló parketta borítással
 • kapcsolódó sportszertár
 • külön kijáratok a szabadba

Közönség tér

 • bejárat, porta
 • előcsarnok
 • büfé
 • ruhatár
 • közönség wc-k (női, férfi, akadálymentes)
 • közönség lépcső
 • lelátó - 300 fő, küzdőtér egyik hosszanti oldalán
 • raktár
 • takarító helyiség

Öltöző tér

 • külön sportolói bejárat
 • közlekedő
 • iroda
 • orvosi szoba
 • női öltöző (25 fő) + kapcsolódó vizesblokk - 2 db
 • férfi öltöző (25 fő) + kapcsolódó vizesblokk - 2 db
 • egyéni (birói) öltöző vizesblokkal - 2 db
 • akadálymentes / edzői (tanári) öltöző vizesblokkal
 • raktár

Üzemeltetés helyiségei:

 • gépészeti helyiségek ( hőközpont, szellőzés, hűtés )

Egyéb tulajdonosi, üzemeltetői igények:

 • az épület külső mérete nem haladhatja meg a 65×38 métert.

A Képviselő-testület felkéri Páty Község Főépítészét, hogy a tervezési programnak megfelelően kérjen be ajánlatokat a sportcsarnok tervezésére, továbbá felkéri a polgármestert, hogy a beérkezett tervezési ajánlatokat terjessze a Képviselő-testület elé. 

18.napirendi pont: Kerepes város polgármesterének és aljegyzőjének felhívásáról

Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

 1. támogatja Kerepes város polgármesterének és aljegyzőjének a 2006. október 26-tól 2010. április 25-ig tartó időszakban politikai ellenállásként is értékelhető cselekmények miatt indítható, indított és már lezárt büntetőeljárásokkal érintett személyek vonatkozásában a közkegyelmi törvényjavaslatra vonatkozó kezdeményezését;
 2. felkéri a polgármestert, hogy a határozatot haladéktalanul továbbítsa Kerepes város polgármestere részére.

19.napirendi pont: Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2017-16 Közösségi együttélés szabályai rendelet MÓDOSÍTÁSA.pdf

20.napirendi pont: Az önkormányzat vagyonpolitikai irányelveiről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság által az önkormányzat vagyongazdálkodási koncepciójaként kidolgozott Vagyonpolitikai irányelveket.

21.napirendi pont: A Hungarikum Szövetséggel kötendő Megállapodásról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a melléklet szerinti tartalommal, határozatlan időre Megállapodást köt a Hungarikum Szövetséggel (1031 Budapest, Ádámföldi u. 9.) a kiemelt magyar értékek népszerűsítése érdekében. 
A tagság éves tagdíja 500 000 Ft. 
A Képviselő-testület a 2017. évi éves tagdíjhoz szükséges bruttó 500 000 Ft összeget Páty Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át. 

22.napirendi pont: A Művelődési Ház tervezett felújításáról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete elutasította az előterjesztés határozati javaslatát.

23.napirendi pont: A Hagyományok Háza tervezett felújításáról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Páty, Kossuth u. 36. szám alatt található Hagyományok Házára statikai tervet kér be, és annak ismeretében dönt az épület felújításáról.

24.napirendi pont: Közterületek elnevezéséről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság javaslatát figyelembe véve úgy határoz, hogy 4605/1 hrsz-ú és 4605/2 hrsz-ú kivett megnevezésű ingatlanokat Csonka János utcának nevezi el.
Felkéri a jegyzőt a területek átminősítésével kapcsolatos lépéseket tegye meg.

25.napirendi pont: A határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozatok végrehajtásáról szóló írásos jelentést, a megtett intézkedéseket és a két ülés közötti tevékenységről szóló polgármesteri beszámolót tudomásul veszi.

26.napirendi pont: Egyebek

1.határozat: Az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázatról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázat keretében pályázatot kíván benyújtani, ezért felkéri a polgármestert, hogy a pályázati anyagot készíttesse elő az Önkormányzattal kapcsolatban álló pályázatíró céggel, majd az elkészült pályázati dokumentációt a pályázat költségvonzatával együtt terjessze újra a Képviselő-testület elé.

2.határozat: A „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázatról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázat keretében pályázatot kíván benyújtani, ezért felkéri a polgármestert, hogy a pályázati anyagot készíttesse elő az Önkormányzattal kapcsolatban álló pályázatíró céggel, majd az elkészült pályázati dokumentációt a pályázat költségvonzatával együtt terjessze újra a Képviselő-testület elé.

 

Rövid összefoglalónk nem hivatalos jegyzőkönyv, csupán a határozatok szövegének ismertetésére korlátozódik.
http://www.paty.hu/video

Váltás magas kontrasztú változatra

Pátyi Kurír

2020. június

 

A lapszám letölthető színes változatban, pdf-formátumban.

tovább

Meghívó testületi ülésre 2020.07.06.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva


Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését
2020. július 6-án, hétfőn 17:15 órára összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

tovább

Hirdetmények

Szélsőséges időjárásra történő felkészülés

 

 

A Pest Megyei Katasztrófavédelem tájékoztatója a nyári, rendkívüli időjárási viszonyokra történő felkészülésről.

tovább

Széchenyi 2020

Biatorbágyi Egészségház

Az aktuális nyitva tartás és a betegtájékoztatók innen letölthetők. Az Egészségház elérhetősége a következő telefonszámokon lehetséges: 06 23 534-560 / 06 70 697 4101 / 06 70 513 3823


Képviselői vélemények

Buszjárat igényfelmérés

Befejeződött a helyi buszjárat elindításával kapcsolatos lakossági felmérés. Szép számmal érkeztek vissza mind az online, mind a papír alapú kérdőívek. Már most látszik, hogy széles körű igény van a helyi buszközlekedés beindítására.

Mindenkinek köszönjük, aki kitöltötte a kérdőívet és véleményt nyilvánított a témában. A kérdőívek feldolgozása megkezdődött, nemsokára társadalmi megvitatásra bocsájtjuk az eredményeket.
Somogyi Farkas Tamás, alpolgármester

tovább

Hirdetések

DAKÖV Kft
2020. 06. 18.

Dabas és Környéke Vízügyi Kft Daköv KFT Dabasi üzemigazgatóság ...

tovább
Kozma József
2020. 05. 22.

Kertépítő vállalkozásomba munkaerőt keresek! Jelentkezni, érdeklődni a 06-20/9728-233-as tel...

tovább

Legújabb videó

Eseménynaptár

 
 
 
 
H K Sze Cs P Szo V
1
 • Állandó heti programok
2
 • Állandó heti programok
3
 • Állandó heti programok
4
 • Állandó heti programok
5
 • Állandó heti programok
6
 • Állandó heti programok
7
 • Állandó heti programok
8
 • Állandó heti programok
9
 • Állandó heti programok
10
 • Állandó heti programok
11
 • Állandó heti programok
12
 • Állandó heti programok
13
 • Állandó heti programok
14
 • Állandó heti programok
15
 • Állandó heti programok
16
 • Állandó heti programok
17
 • Állandó heti programok
18
 • Állandó heti programok
19
 • Állandó heti programok
20
 • Állandó heti programok
21
 • Állandó heti programok
22
 • Állandó heti programok
 • Tüdőszűrés
23
 • Állandó heti programok
 • Tüdőszűrés
24
 • Állandó heti programok
 • Tüdőszűrés
25
 • Állandó heti programok
 • Tüdőszűrés
26
 • Tüdőszűrés
27
 • Tüdőszűrés
28 29 30 31
 
©2015 Páty önkormányzata