Páty

hu | en | de
Banner 4

Elérhetőségeink

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.
Tel.: +3623555531
Fax: +3623344540

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 08.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.
Tel.: +3623555531
 
hétfő: 7.30 - 18.00
kedd: 7.30 - 16.00
Szerda: 7.30 - 16.00
csütörtök: 7.30 - 15.30
péntek: 7.30 - 12.00
(ebédszünet:  12.00-13.00

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: +36308382879
 


Mezőőr, mezőrendészet

Tóth Béla

Tel.: +36305642686


Gyepmester

Kincses Imre

Tel.:

+36706267378

hívható mindennap 0-24 h


Tuncsik József

Tel.:   +36305642686

Közterület-felügyelet

Hilcser Tamás

Tel.:   +36202960478

E-hibabejelentő

Honlap karbantartás

Belépés

BKTV

Testületi ülés rövid összefoglalója 2017.10.26.

2017.11.10. 19:03

1.napirendi pont: A Páty, Déli elkerülő út építési-engedélyezési terveinek megrendeléséről, hatósági engedélyeztetéséről

1.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a hatályos településszerkezeti tervben szereplő Déli elkerülő út építési engedélyeztetési terveit – a hatályos közbeszerzési eljárásra tekintettel – elkészítteti és gondoskodik annak hatósági engedélyeztetéséről.

2.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a hatályos településszerkezeti tervben szereplő Déli elkerülő út építési engedélyeztetési terveit – a hatályos közbeszerzési eljárásra tekintettel – a Fejér-Európa Kft-vel elkészítteti és gondoskodik annak hatósági engedélyeztetéséről.


2.napirendi pont: A Páty, 887/8 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó helyiségbérleti szerződés felmondásáról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2018. január 1. napjától felmondja a tulajdonában álló 887/8 helyrajzi számú, Páty, Várady J. u. 887/8. hrsz. alatt található bútorozatlan raktárhelyiség bérletéről szóló, a Cups Kft.-vel (1112 Budapest, Hosszúréti út 23.) 2011. április 7. napján megkötött, majd 2016. augusztus 31. napján módosított helyiségbérleti szerződést. Felkéri az önkormányzat jogi képviselőjét a felmondás elkészítésére, a polgármestert pedig felhatalmazza a felmondás aláírására.


3.napirendi pont: Az Arany János utcai játszótér kivitelezési munkáira beérkezett árajánlatokról

1.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Arany János utcai közösségi játszótér építéséhez a 27 darab lombos fát a Jaksics Faiskola – Auerbach Fédra (2738 Cegléd, Külső-Budai út 0320/2.) egyéni vállalkozónál szerzi be, az árajánlatában szereplő bruttó 360 934 Ft összegért. A beszerzéshez szükséges bruttó 360 934 Ft-ot a település 2017. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.

2.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 2. határozati javaslatát (cserjék rendelése bruttó 851 154 Ft összegért) elutasította.

3.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Arany János utcai közösségi játszótér építéséhez a kerítésépítés munkáinak kivitelezésével megbízza a PVK Nonprofit Kft.-t (2071 Páty, Rákóczi út 74.) az árajánlatában szereplő bruttó 342 900 Ft összegért. A kivitelezéshez szükséges bruttó 342 900 Ft-ot a település 2017. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.

4.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Arany János utcai közösségi játszótér építéséhez a térkő burkolat kivitelezésével megbízza a PVK Nonprofit Kft.-t (2071 Páty, Rákóczi út 74.) az árajánlatában szereplő bruttó 686 943 Ft összegért. A kivitelezéshez szükséges bruttó 686 943 Ft-ot a település 2017. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át. 


4.napirendi pont: A Páty, Árpád u. 1. szám alatt található ingatlan funkciójának meghatározásáról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Árpád u. 1. szám alatt található épület funkcióját „Civilek Háza”-ként történő hasznosításként határozza meg. 
Úgy határoz továbbá, hogy az épületre készült statikai szakvéleményben foglalt állagmegóvást, különösen a hiányzó ereszcsatornák pótlását és az épület köré betonjárda kiépítését Páty Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Árpád utca 1. bontása” címzett tartalékkerete terhére biztosítja.


5.napirendi pont: A helyi adókról szóló 13/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

1.határozat

Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a helyi adókról szóló 13/2016. (X.25.) önkormányzati rendeletet felülvizsgálta,
 2. a helyi adókról szóló 13/2016. (X.25.) önkormányzati rendeletben foglalt adómértékeket 2018. évben növelni nem kívánja.

2.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Pátyi Polgármesteri Hivatalt és az Önkormányzat bizottságait, hogy az igazságos közteherviselést szem előtt tartva az adó mérték csökkentés lehetőségeit vizsgálja meg és az esetleges módosítási javaslatait a pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsági ülésre tegye meg.

3.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 15.) önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezetet elutasította.


6.napirendi pont: Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.15.) rendelet módosításáról

2017-21 2017_évi költségvetési rendelet módosítása.pdf
2017-21 MELLÉKLET 2017 évi költségvetési rendelethez.pdf

7.napirendi pont: A Polgármesteri Hivatal pótelőirányzat kérelméről

1.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete elutasította azt a módosító indítványt, mely szerint a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére év végi jutalmazás céljára bruttó 250.000 Ft / fő előirányzatot biztosít.

2.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Jegyző kérelmét, és 8 millió Ft pótelőirányzatot biztosít a Polgármesteri Hivatal részére év végi jutalmazás céljára.
A pótelőirányzat forrása: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.15.) rendelet 9. számú melléklet, általános tartalék előirányzata.
Felkéri a Jegyzőt, hogy az átcsoportosítást a költségvetési rendeleten vezesse át.


8.napirendi pont: „A Pénzügyi Iroda előirányzat gazdálkodásának átfogó vizsgálata” tárgyú belső ellenőri jelentésre készült intézkedési terv áttekintéséről

1. Páty község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy

a) A belső ellenőrzés 2015. évre vonatkozó megbízásának megfelelően 2016. augusztus–szeptember hónapban elvégezte a tárgyalt című vizsgálatot, és a belső ellenőri jelentést 2016. szeptemberében (pontos dátum nem megállapítható) megbízójának leadta.
b) A Hivatal akkori jegyzője, Dr. Tarjányi Tamás a jelentést záradékolta 2016. szeptember (nap nincsen megjelölve) dátummal azzal, hogy az ellenőrzési jelentés tartalmát megismerte és 8 napon belül intézkedési tervet készít, amit megküld a belső ellenőrzési vezető részére.
c) Az e tárgyban megkapott dokumentumok alapján megállapítható, hogy a Hivatal jegyzője, Dr. Tarjányi Tamás intézkedési tervet nem készített és azt nem küldte meg a belső ellenőrzési vezető részére.
d) Készült ugyanakkor 2017. október 16. dátummal egy Beszámoló a belső ellenőrzés megállapítási alapján megtett intézkedések eredményeként előállt jelenlegi állapotról, követett gyakorlatról.

2. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi „A Pénzügyi Iroda előirányzat gazdálkodásának átfogó vizsgálata” tárgyú Belső Ellenőrzési jelentést, valamint a belső ellenőrzés megállapításai alapján megtett intézkedésekről, követett gyakorlatról készült beszámolót, a melléklet szerinti tartalommal.


9.napirendi pont: Páty község sportlétesítményeinek használatáról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2017. november 01. napjától határozatlan időre a Páty Község Önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények használatát az alábbiak szerint szabályozza:

Általános érvényű:

 

 • az alább felsorolt sportpályákat a PVK Nonprofit Kft. alkalmazásában álló gondnokok által vezetett nyilvántartás alapján lehet használni, időpont-foglalásos rendszerben
 • a pályák használatához a PVK Nonprofit Kft.-vel szerződéskötés szükséges, elérhetőségek: 
  - Cím: 2071 Páty, Rákóczi u. 74.
  - Tel.:(23) 343-994
  - e-mail: ugyfelszolgalat@pvk.hu
 • a sportpályák használata (futópályán kívül) óránkénti sávos beosztás szerint történik
 • egyazon csapat egy pályát egyszerre legfeljebb két órai sávra foglalhat
 • az időbeosztásban a PSE szakosztályai elsőbbséget élveznek
 • – 5°C alatt, valamint havas-jeges állapotukban a műfüves pályák nem használhatóak, bizonytalan esetben a pályagondnokkal egyeztetés szükséges!

 

Az egyes létesítmények használata:

A, Rákóczi úti sportcentrum területén:

 1. nyitvatartási idő:
  - hétköznap 17-21
  - hétvégén 10-18
 2. Régi pálya megmaradt része („edzőpálya”)
  – mindenki által díjmentesen használható
 3. Műfüves pálya
  - műfüves pálya: bruttó 5.000 forint/óra
  - műfüves pálya, világítással: bruttó 6.000 forint/óra
  - műfüves pálya, öltözőhasználattal: bruttó 6.000 forint/óra
  - műfüves pálya, világítással és öltözőhasználattal: bruttó 7.000 forint/óra
  - klubhelyiség és öltöző, a pálya használata nélkül: bruttó 5.000/óra
 4. Élőfüves nagypálya: nem kiadó, PSE és a Magyar Labdarúgó Szövetség használja
 5. Büfé helyiség bérlése:
  - bruttó 120.000 Ft/év

B, Iskolai sportkomplexumban

 1. nyitvatartási idő:
  - hétköznap 17-21
  - hétvégén 10-18
 2. Műfüves pálya
  - műfüves pálya: bruttó 5.000 forint/óra
  - műfüves pálya, világítással: bruttó 6.000 forint/óra
 3. Kosárlabda pálya: 
  - bruttó 5.000 forint/óra
 4. Futópálya
  – mindenki által díjmentesen használható


Felkéri a PVK Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy

- ismertesse a határozat tartalmát a létesítmények gondnokaival,
- szervezze meg a használat adminisztratív feltételeit a fentieknek megfelelően,
- függessze ki a használati feltételeket a létesítmények jól látható felületén.


10.napirendi pont: Közvilágítás fejlesztésével kapcsolatos döntésekről

1.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Arany János utcában a közvilágítás bővítésével megbízza az Elektron Immo-Plus Kft.-t, az árajánlatban szereplő bruttó 257 378 Ft összegért. A szereléshez szükséges bruttó 257 378 Ft összeget Páty Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Közvilágítás fejlesztése” címzett tartaléka terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.

2.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Móricz Zsigmond utca 9. szám előtti közvilágítási lámpatest beállításával megbízza az Elektron Immo-Plus Kft.-t, az árajánlatban szereplő bruttó 24 130 Ft összegért. A szereléshez szükséges bruttó 24 130 Ft összeget Páty Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Közvilágítás fejlesztése” címzett tartaléka terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.

3.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Petőfi Sándor utcában a közvilágítás bővítésével megbízza az Elektron Immo-Plus Kft.-t, az árajánlatban szereplő bruttó 238 112 Ft összegért. A szereléshez szükséges bruttó 238 112 Ft összeget Páty Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Közvilágítás fejlesztése” címzett tartaléka terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.


11.napirendi pont: Páty Község Önkormányzat közbeszerzési szabályzatáról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat közbeszerzési szabályzatát elutasította.


12.napirendi pont: Páty Község Önkormányzat beszerzési szabályzatáról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat beszerzési szabályzatát a következő soros ülésén újra tárgyalja.


13.napirendi pont: A DAKÖV Kft. részére működési támogatás átadásáról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I. 1. pontja alapján a 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatására elnyert működési célú támogatást, 43.956.400,-Ft-ot, a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatás ráfordításainak csökkentésére érdekében a DAKÖV Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) részére elszámolási kötelezettséggel átad.
Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt támogatási szerződés aláírására.


14.napirendi pont: Tájékoztatás a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 15/2017. (X. 9.) társulási tanácsi határozatáról

A napirendi ponthoz határozat nem született.


15.napirendi pont: Önálló képviselői indítvány - A Splényi-Váradi kastély tervezési folyamatának megkezdéséről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elkezdi a Splényi-Váradi kastélyban bölcsőde és óvoda kialakításának tervezési folyamatát, és árajánlatokat kér be a tervezésre, melynek része a megvalósíthatósági tanulmányterv és a költségbecslés.


16.napirendi pont: Az „Útfelújítás Páty községben – Hunyadi utca” tárgyú szerződés módosításáról

Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a József Attila u. 18-24. között „K” szegély építésére beérkezett árajánlatok közül a Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. (2890 Tata, Janek G. u. 8-10.) ajánlatát fogadja el - a megkért műszaki tartalommal - bruttó 1 297 572 Ft összegben.

Felkéri a Hivatalt a vállalkozási szerződés elkészítésére, a polgármestert felhatalmazza az aláírására. 
Az 1 021 710 Ft + 275 862 ÁFA, összesen bruttó 1 297 572 Ft-ot az önkormányzat 2017. évi költségvetés 9. mellékletének „általános tartalék” előirányzat terhére biztosítja. 


17.napirendi pont: A határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozatok végrehajtásáról szóló írásos jelentést, a megtett intézkedéseket és a két ülés közötti tevékenységről szóló polgármesteri beszámolót tudomásul veszi.


18.napirendi pont: A Páty, nyugati elkerülő út környezeti hatásvizsgálatának elkészítéséről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés határozat javaslatát, - melyben a Páty, nyugati elkerülő út környezeti hatásvizsgálatának elkészítésével az önkormányzat megbízza Fejér Európa Kft.-t - elutasította.


19.napirendi pont: Páty Önkormányzat Képviselő testülete „Az igazságos közteherviselés előmozdítása érdekében 350/2016. (X. 20.) számon hozott határozata” végrehajtásának áttekintéséről

1.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a 350/2016. (X. 20.) határozat végrehajtására, azaz az igazságos közteherviselés, valamint a vonatkozó jogszabályok és önkormányzati rendeletek következetes végrehajtása érdekében készített intézkedési tervet.

2.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt, hogy készítsen részletes határidőzött intézkedési tervet, valamint mérje fel az intézkedési terv végrehajtásához szükséges személyi és dologi feltételeket és az ennek kapcsán esetlegesen jelentkező létszám és/vagy költségvetési igényét a következő PVB ülésre terjessze elő.


20.napirendi pont: Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzat 2017. 1-9. havi pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.


21.napirendi pont: Egyebek

1.határozat

Tárgy: A képviselő-testület 388/2016. (XI. 24.) számú határozatának módosításáról

Páty Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2017. június 1. napjától az új intézményvezető kinevezéséig, de legkésőbb 2017. október 30. napjáig a Páty Község Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátásával megbízza Újvári Beatrix közalkalmazottat. A megbízott intézményvezető a megbízás időtartamára vezetői pótlékra jogosult.

2.határozat

Tárgy: A Művelődési Ház Községi és Iskolai Könyvtár alapító okiratának módosításáról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. Elfogadja a Művelődési Ház Községi és Iskolai Könyvtár alapító okiratának módosítását a határozat 1. mellékletében szereplő formanyomtatvány szerinti tartalommal.
 2. Felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. melléklete szerinti okirat aláírására.
 3. Felkéri a polgármestert, hogy Művelődési Ház Községi és Iskolai Könyvtár alapító okiratának módosítását a Magyar Államkincstár Pest Megyei Igazgatósága részére a módosítás törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése érdekében küldje meg.
 4. Felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon.
 5. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításával és egységes szerkezetbe foglalásával kapcsolatos, az Államkincstár által kért hiánypótlásokat pótolja és azokra válaszoljon.

3.határozat

Tárgy: A Pátyolgató Óvoda alapító okiratának módosításáról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. Elfogadja a Pátyolgató Óvoda alapító okiratának módosítását a határozat 1. mellékletében szereplő formanyomtatvány szerinti tartalommal.
 2. Felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. melléklete szerinti okirat aláírására.
 3. Felkéri a polgármestert, hogy a Pátyolgató Óvoda alapító okiratának módosítását a Magyar Államkincstár Pest Megyei Igazgatósága részére a módosítás törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése érdekében küldje meg.
 4. Felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon.
 5. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításával és egységes szerkezetbe foglalásával kapcsolatos, az Államkincstár által kért hiánypótlásokat pótolja és azokra válaszoljon.

4.határozat

Tárgy: A Pátyolgató Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról

Páty község Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. Elfogadja Pátyolgató Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát a határozat 1. mellékletében szereplő formanyomtatvány szerinti tartalommal.
 2. Felkéri a polgármestert, hogy a Pátyolgató Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát a Magyar Államkincstár Pest Megyei Igazgatósága részére a módosítás törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése érdekében küldje meg.
 3. Felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának „az információs nrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon.
 4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításával és egységes szerkezetbe foglalásával kapcsolatos, az Államkincstár által kért hiánypótlásokat pótolja és azokra válaszoljon.

5.határozat

Tárgy: Képviselő-testületi ülés időpontjáról

Páty község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 317/2017. (IX. 14.) képviselő-testületi határozatban megjelölt 2017. november 9. napján nem tart képviselő-testületi ülést.

Rövid összefoglalónk nem hivatalos jegyzőkönyv, csupán a határozatok szövegének ismertetésére korlátozódik.
http://www.paty.hu/video

Váltás magas kontrasztú változatra

Széchenyi 2020

Hirdetmények

PÁTY Településrendezési eszközök módosítása – Közzétételi hirdetmény

Páty Község Önkormányzata a település közigazgatási területén több részterületen módosított a településrendezési eszközöket. A módosítások érintik a településszerkezeti tervet és a helyi építési szabályzatot is.

Az elfogadott módoításokat ide kattintva olvashatja.

 

TSZT módosító határozat

TSZT határozat módosítására vonatkozó mellékletek:

1. számú melléklet "Településszerkezeti terv" tervlap

2. számú melléklet Páty község településszerkezeti terv leírása módosíátsa

3. számú melléklet Változások a településszerkezetben

4. számú melléklet Területi mérlege módosítása

5. számú melléklet Páty község településszerkezeti tervének a területrendezési tervekkel való összhang igazolása


A hatályos HÉSZ-t módosító rendelet

A HÉSZ-t módosító rendelet mellékletei:

1. számú melléklet

2. számú melléklet

3. számú melléklet


tovább

Hirdetések

Tálas Tibor
2018. 12. 05.

Építkezésből megmaradt faanyag tüzelőnek eladó. Pátyon házhoz szállítom megegyezés utá...

tovább
Németh Attiláné
2018. 11. 27.

Pátyon mézeshegyen, a Kökény utcában 1286 m2 szőlő eladó. Közművek közül villany már v...

tovább

Meghívó testületi ülésre 2018.12.18.

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését

2018. december 18-án, kedden 08.15 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

 

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (Páty, Kossuth u. 83.).

tovább

Képviselői vélemények

Dr. Monostori Ernő: Mézes-hegy fejlesztése

Az Önkormányzat egy korábbi döntésével egyoldalú kötelezettséget vállalt a „Telepítési tanulmányterv Páty község Mézes-hegy mezőgazdasági kertes területére” című anyag elkészítésének finanszírozására, mintegy 4,5 millió forint értékben. A megbízott vállalkozás az anyagot elkészítette, a számlázott ellenérték kiegyenlítésre került. Napjainkban kezdődik e tanulmányterv érdemi vitája, azzal, hogy a képviselő testület 2018. szeptember 27-i ülésén kvázi elfogadta azt.

tovább

Legújabb videó

Eseménynaptár

 
 
 
 
H K Sze Cs P Szo V
1
 • Karácsonyváró kiállítás
2
 • Adventi zenés áhítat
3 4 5 6 7 8 9
 • Adventi vásár
10 11
 • Karácsonyváró könyvbemutató
12 13
 • Irodalmi Klub
14 15 16
17 18 19 20 21 22
 • A Monteverdi kórus koncertje
23
24 25 26 27 28 29 30
31
 

Választás 2018

Helyi Választási Iroda

Cím: 2071 Páty, Kossuth utca 83.

Tel: +3623555531

Fax: +3623344540

E-mail: jegyzo@paty.hu

Helyi Választási Iroda vezetője:

Dr. Hekman Tibor

ITT A LISTA, HOGY KIKRE SZAVAZHATUNK ÁPRILIS 8-ÁN

©2015 Páty önkormányzata