Páty

hu | en | de
Banner 9

Elérhetőségeink

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.
Tel.: (23) 555-531 ÚJ!
Fax: (23) 344-540

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13:00 - 18:00
Szerda: 08:00 - 12:00,
13:00 - 16:00
Péntek: 08:00 - 12:00

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.
Tel.: (23) 555-531
 
hétfő: 7:30 - 18:00
kedd: 7:30 - 16:00
Szerda: 7:30 - 16:00
csütörtök: 7:30 - 15:30
péntek: 7:30 - 12:00
(ebédszünet:  12:00-13:00)

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: (30) 838-2879
 

E-hibabejelentő

Honlap karbantartás

Belépés

Testületi ülés rövid összefoglalója 2017.10.26.

2017.11.10. 19:03

1.napirendi pont: A Páty, Déli elkerülő út építési-engedélyezési terveinek megrendeléséről, hatósági engedélyeztetéséről

1.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a hatályos településszerkezeti tervben szereplő Déli elkerülő út építési engedélyeztetési terveit – a hatályos közbeszerzési eljárásra tekintettel – elkészítteti és gondoskodik annak hatósági engedélyeztetéséről.

2.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a hatályos településszerkezeti tervben szereplő Déli elkerülő út építési engedélyeztetési terveit – a hatályos közbeszerzési eljárásra tekintettel – a Fejér-Európa Kft-vel elkészítteti és gondoskodik annak hatósági engedélyeztetéséről.


2.napirendi pont: A Páty, 887/8 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó helyiségbérleti szerződés felmondásáról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2018. január 1. napjától felmondja a tulajdonában álló 887/8 helyrajzi számú, Páty, Várady J. u. 887/8. hrsz. alatt található bútorozatlan raktárhelyiség bérletéről szóló, a Cups Kft.-vel (1112 Budapest, Hosszúréti út 23.) 2011. április 7. napján megkötött, majd 2016. augusztus 31. napján módosított helyiségbérleti szerződést. Felkéri az önkormányzat jogi képviselőjét a felmondás elkészítésére, a polgármestert pedig felhatalmazza a felmondás aláírására.


3.napirendi pont: Az Arany János utcai játszótér kivitelezési munkáira beérkezett árajánlatokról

1.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Arany János utcai közösségi játszótér építéséhez a 27 darab lombos fát a Jaksics Faiskola – Auerbach Fédra (2738 Cegléd, Külső-Budai út 0320/2.) egyéni vállalkozónál szerzi be, az árajánlatában szereplő bruttó 360 934 Ft összegért. A beszerzéshez szükséges bruttó 360 934 Ft-ot a település 2017. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.

2.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 2. határozati javaslatát (cserjék rendelése bruttó 851 154 Ft összegért) elutasította.

3.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Arany János utcai közösségi játszótér építéséhez a kerítésépítés munkáinak kivitelezésével megbízza a PVK Nonprofit Kft.-t (2071 Páty, Rákóczi út 74.) az árajánlatában szereplő bruttó 342 900 Ft összegért. A kivitelezéshez szükséges bruttó 342 900 Ft-ot a település 2017. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.

4.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Arany János utcai közösségi játszótér építéséhez a térkő burkolat kivitelezésével megbízza a PVK Nonprofit Kft.-t (2071 Páty, Rákóczi út 74.) az árajánlatában szereplő bruttó 686 943 Ft összegért. A kivitelezéshez szükséges bruttó 686 943 Ft-ot a település 2017. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át. 


4.napirendi pont: A Páty, Árpád u. 1. szám alatt található ingatlan funkciójának meghatározásáról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Árpád u. 1. szám alatt található épület funkcióját „Civilek Háza”-ként történő hasznosításként határozza meg. 
Úgy határoz továbbá, hogy az épületre készült statikai szakvéleményben foglalt állagmegóvást, különösen a hiányzó ereszcsatornák pótlását és az épület köré betonjárda kiépítését Páty Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Árpád utca 1. bontása” címzett tartalékkerete terhére biztosítja.


5.napirendi pont: A helyi adókról szóló 13/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

1.határozat

Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a helyi adókról szóló 13/2016. (X.25.) önkormányzati rendeletet felülvizsgálta,
 2. a helyi adókról szóló 13/2016. (X.25.) önkormányzati rendeletben foglalt adómértékeket 2018. évben növelni nem kívánja.

2.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Pátyi Polgármesteri Hivatalt és az Önkormányzat bizottságait, hogy az igazságos közteherviselést szem előtt tartva az adó mérték csökkentés lehetőségeit vizsgálja meg és az esetleges módosítási javaslatait a pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsági ülésre tegye meg.

3.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 15.) önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezetet elutasította.


6.napirendi pont: Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.15.) rendelet módosításáról

2017-21 2017_évi költségvetési rendelet módosítása.pdf
2017-21 MELLÉKLET 2017 évi költségvetési rendelethez.pdf

7.napirendi pont: A Polgármesteri Hivatal pótelőirányzat kérelméről

1.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete elutasította azt a módosító indítványt, mely szerint a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére év végi jutalmazás céljára bruttó 250.000 Ft / fő előirányzatot biztosít.

2.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Jegyző kérelmét, és 8 millió Ft pótelőirányzatot biztosít a Polgármesteri Hivatal részére év végi jutalmazás céljára.
A pótelőirányzat forrása: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.15.) rendelet 9. számú melléklet, általános tartalék előirányzata.
Felkéri a Jegyzőt, hogy az átcsoportosítást a költségvetési rendeleten vezesse át.


8.napirendi pont: „A Pénzügyi Iroda előirányzat gazdálkodásának átfogó vizsgálata” tárgyú belső ellenőri jelentésre készült intézkedési terv áttekintéséről

1. Páty község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy

a) A belső ellenőrzés 2015. évre vonatkozó megbízásának megfelelően 2016. augusztus–szeptember hónapban elvégezte a tárgyalt című vizsgálatot, és a belső ellenőri jelentést 2016. szeptemberében (pontos dátum nem megállapítható) megbízójának leadta.
b) A Hivatal akkori jegyzője, Dr. Tarjányi Tamás a jelentést záradékolta 2016. szeptember (nap nincsen megjelölve) dátummal azzal, hogy az ellenőrzési jelentés tartalmát megismerte és 8 napon belül intézkedési tervet készít, amit megküld a belső ellenőrzési vezető részére.
c) Az e tárgyban megkapott dokumentumok alapján megállapítható, hogy a Hivatal jegyzője, Dr. Tarjányi Tamás intézkedési tervet nem készített és azt nem küldte meg a belső ellenőrzési vezető részére.
d) Készült ugyanakkor 2017. október 16. dátummal egy Beszámoló a belső ellenőrzés megállapítási alapján megtett intézkedések eredményeként előállt jelenlegi állapotról, követett gyakorlatról.

2. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi „A Pénzügyi Iroda előirányzat gazdálkodásának átfogó vizsgálata” tárgyú Belső Ellenőrzési jelentést, valamint a belső ellenőrzés megállapításai alapján megtett intézkedésekről, követett gyakorlatról készült beszámolót, a melléklet szerinti tartalommal.


9.napirendi pont: Páty község sportlétesítményeinek használatáról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2017. november 01. napjától határozatlan időre a Páty Község Önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények használatát az alábbiak szerint szabályozza:

Általános érvényű:

 

 • az alább felsorolt sportpályákat a PVK Nonprofit Kft. alkalmazásában álló gondnokok által vezetett nyilvántartás alapján lehet használni, időpont-foglalásos rendszerben
 • a pályák használatához a PVK Nonprofit Kft.-vel szerződéskötés szükséges, elérhetőségek: 
  - Cím: 2071 Páty, Rákóczi u. 74.
  - Tel.:(23) 343-994
  - e-mail: ugyfelszolgalat@pvk.hu
 • a sportpályák használata (futópályán kívül) óránkénti sávos beosztás szerint történik
 • egyazon csapat egy pályát egyszerre legfeljebb két órai sávra foglalhat
 • az időbeosztásban a PSE szakosztályai elsőbbséget élveznek
 • – 5°C alatt, valamint havas-jeges állapotukban a műfüves pályák nem használhatóak, bizonytalan esetben a pályagondnokkal egyeztetés szükséges!

 

Az egyes létesítmények használata:

A, Rákóczi úti sportcentrum területén:

 1. nyitvatartási idő:
  - hétköznap 17-21
  - hétvégén 10-18
 2. Régi pálya megmaradt része („edzőpálya”)
  – mindenki által díjmentesen használható
 3. Műfüves pálya
  - műfüves pálya: bruttó 5.000 forint/óra
  - műfüves pálya, világítással: bruttó 6.000 forint/óra
  - műfüves pálya, öltözőhasználattal: bruttó 6.000 forint/óra
  - műfüves pálya, világítással és öltözőhasználattal: bruttó 7.000 forint/óra
  - klubhelyiség és öltöző, a pálya használata nélkül: bruttó 5.000/óra
 4. Élőfüves nagypálya: nem kiadó, PSE és a Magyar Labdarúgó Szövetség használja
 5. Büfé helyiség bérlése:
  - bruttó 120.000 Ft/év

B, Iskolai sportkomplexumban

 1. nyitvatartási idő:
  - hétköznap 17-21
  - hétvégén 10-18
 2. Műfüves pálya
  - műfüves pálya: bruttó 5.000 forint/óra
  - műfüves pálya, világítással: bruttó 6.000 forint/óra
 3. Kosárlabda pálya: 
  - bruttó 5.000 forint/óra
 4. Futópálya
  – mindenki által díjmentesen használható


Felkéri a PVK Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy

- ismertesse a határozat tartalmát a létesítmények gondnokaival,
- szervezze meg a használat adminisztratív feltételeit a fentieknek megfelelően,
- függessze ki a használati feltételeket a létesítmények jól látható felületén.


10.napirendi pont: Közvilágítás fejlesztésével kapcsolatos döntésekről

1.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Arany János utcában a közvilágítás bővítésével megbízza az Elektron Immo-Plus Kft.-t, az árajánlatban szereplő bruttó 257 378 Ft összegért. A szereléshez szükséges bruttó 257 378 Ft összeget Páty Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Közvilágítás fejlesztése” címzett tartaléka terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.

2.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Móricz Zsigmond utca 9. szám előtti közvilágítási lámpatest beállításával megbízza az Elektron Immo-Plus Kft.-t, az árajánlatban szereplő bruttó 24 130 Ft összegért. A szereléshez szükséges bruttó 24 130 Ft összeget Páty Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Közvilágítás fejlesztése” címzett tartaléka terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.

3.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Petőfi Sándor utcában a közvilágítás bővítésével megbízza az Elektron Immo-Plus Kft.-t, az árajánlatban szereplő bruttó 238 112 Ft összegért. A szereléshez szükséges bruttó 238 112 Ft összeget Páty Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Közvilágítás fejlesztése” címzett tartaléka terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.


11.napirendi pont: Páty Község Önkormányzat közbeszerzési szabályzatáról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat közbeszerzési szabályzatát elutasította.


12.napirendi pont: Páty Község Önkormányzat beszerzési szabályzatáról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat beszerzési szabályzatát a következő soros ülésén újra tárgyalja.


13.napirendi pont: A DAKÖV Kft. részére működési támogatás átadásáról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I. 1. pontja alapján a 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatására elnyert működési célú támogatást, 43.956.400,-Ft-ot, a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatás ráfordításainak csökkentésére érdekében a DAKÖV Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) részére elszámolási kötelezettséggel átad.
Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt támogatási szerződés aláírására.


14.napirendi pont: Tájékoztatás a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 15/2017. (X. 9.) társulási tanácsi határozatáról

A napirendi ponthoz határozat nem született.


15.napirendi pont: Önálló képviselői indítvány - A Splényi-Váradi kastély tervezési folyamatának megkezdéséről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elkezdi a Splényi-Váradi kastélyban bölcsőde és óvoda kialakításának tervezési folyamatát, és árajánlatokat kér be a tervezésre, melynek része a megvalósíthatósági tanulmányterv és a költségbecslés.


16.napirendi pont: Az „Útfelújítás Páty községben – Hunyadi utca” tárgyú szerződés módosításáról

Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a József Attila u. 18-24. között „K” szegély építésére beérkezett árajánlatok közül a Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. (2890 Tata, Janek G. u. 8-10.) ajánlatát fogadja el - a megkért műszaki tartalommal - bruttó 1 297 572 Ft összegben.

Felkéri a Hivatalt a vállalkozási szerződés elkészítésére, a polgármestert felhatalmazza az aláírására. 
Az 1 021 710 Ft + 275 862 ÁFA, összesen bruttó 1 297 572 Ft-ot az önkormányzat 2017. évi költségvetés 9. mellékletének „általános tartalék” előirányzat terhére biztosítja. 


17.napirendi pont: A határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozatok végrehajtásáról szóló írásos jelentést, a megtett intézkedéseket és a két ülés közötti tevékenységről szóló polgármesteri beszámolót tudomásul veszi.


18.napirendi pont: A Páty, nyugati elkerülő út környezeti hatásvizsgálatának elkészítéséről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés határozat javaslatát, - melyben a Páty, nyugati elkerülő út környezeti hatásvizsgálatának elkészítésével az önkormányzat megbízza Fejér Európa Kft.-t - elutasította.


19.napirendi pont: Páty Önkormányzat Képviselő testülete „Az igazságos közteherviselés előmozdítása érdekében 350/2016. (X. 20.) számon hozott határozata” végrehajtásának áttekintéséről

1.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a 350/2016. (X. 20.) határozat végrehajtására, azaz az igazságos közteherviselés, valamint a vonatkozó jogszabályok és önkormányzati rendeletek következetes végrehajtása érdekében készített intézkedési tervet.

2.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt, hogy készítsen részletes határidőzött intézkedési tervet, valamint mérje fel az intézkedési terv végrehajtásához szükséges személyi és dologi feltételeket és az ennek kapcsán esetlegesen jelentkező létszám és/vagy költségvetési igényét a következő PVB ülésre terjessze elő.


20.napirendi pont: Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzat 2017. 1-9. havi pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.


21.napirendi pont: Egyebek

1.határozat

Tárgy: A képviselő-testület 388/2016. (XI. 24.) számú határozatának módosításáról

Páty Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2017. június 1. napjától az új intézményvezető kinevezéséig, de legkésőbb 2017. október 30. napjáig a Páty Község Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátásával megbízza Újvári Beatrix közalkalmazottat. A megbízott intézményvezető a megbízás időtartamára vezetői pótlékra jogosult.

2.határozat

Tárgy: A Művelődési Ház Községi és Iskolai Könyvtár alapító okiratának módosításáról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. Elfogadja a Művelődési Ház Községi és Iskolai Könyvtár alapító okiratának módosítását a határozat 1. mellékletében szereplő formanyomtatvány szerinti tartalommal.
 2. Felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. melléklete szerinti okirat aláírására.
 3. Felkéri a polgármestert, hogy Művelődési Ház Községi és Iskolai Könyvtár alapító okiratának módosítását a Magyar Államkincstár Pest Megyei Igazgatósága részére a módosítás törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése érdekében küldje meg.
 4. Felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon.
 5. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításával és egységes szerkezetbe foglalásával kapcsolatos, az Államkincstár által kért hiánypótlásokat pótolja és azokra válaszoljon.

3.határozat

Tárgy: A Pátyolgató Óvoda alapító okiratának módosításáról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. Elfogadja a Pátyolgató Óvoda alapító okiratának módosítását a határozat 1. mellékletében szereplő formanyomtatvány szerinti tartalommal.
 2. Felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. melléklete szerinti okirat aláírására.
 3. Felkéri a polgármestert, hogy a Pátyolgató Óvoda alapító okiratának módosítását a Magyar Államkincstár Pest Megyei Igazgatósága részére a módosítás törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése érdekében küldje meg.
 4. Felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon.
 5. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításával és egységes szerkezetbe foglalásával kapcsolatos, az Államkincstár által kért hiánypótlásokat pótolja és azokra válaszoljon.

4.határozat

Tárgy: A Pátyolgató Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról

Páty község Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. Elfogadja Pátyolgató Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát a határozat 1. mellékletében szereplő formanyomtatvány szerinti tartalommal.
 2. Felkéri a polgármestert, hogy a Pátyolgató Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát a Magyar Államkincstár Pest Megyei Igazgatósága részére a módosítás törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése érdekében küldje meg.
 3. Felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának „az információs nrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon.
 4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításával és egységes szerkezetbe foglalásával kapcsolatos, az Államkincstár által kért hiánypótlásokat pótolja és azokra válaszoljon.

5.határozat

Tárgy: Képviselő-testületi ülés időpontjáról

Páty község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 317/2017. (IX. 14.) képviselő-testületi határozatban megjelölt 2017. november 9. napján nem tart képviselő-testületi ülést.

Rövid összefoglalónk nem hivatalos jegyzőkönyv, csupán a határozatok szövegének ismertetésére korlátozódik.
http://www.paty.hu/video

Váltás magas kontrasztú változatra

Választás 2018

Választás 2018. április 8.

Helyi Választási Iroda

Cím: 2071 Páty, Kossuth utca 83.

Tel: +3623555531

Fax: +3623344540

E-mail: jegyzo@paty.hu

Helyi Választási Iroda vezetője:

Dr. Hekman Tibor

Legújabb videó

Meghívó testületi ülésre 2018.02.15.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

 

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését

2018. február 15-én, csütörtökön 08:30 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

tovább

Széchenyi 2020

Képviselői vélemények

Dr. Monostori Ernő: Képviselői tájékoztatás

Magyarország önkormányzatairól szóló törvény megfelelő paragrafusára hivatkozással Polgármester úr felkérte a képviselő testület tagjait, hogy tegyenek eleget a törvényben meghatározott kötelezettségüknek, nyújtsanak írásban tájékoztatást képviselői tevékenységükről. Az említett felkérésnek eleget téve elkészítettem és benyújtottam a szóban forgó anyagot, amit ezennel – változatlan formában – közzé teszek.

tovább

Eseménynaptár

 
 
 
 
H K Sze Cs P Szo V
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
 • FALUFARSANG & MALACZABA
11
12 13 14 15 16 17 18
 • A Lovasíjász
19 20 21
 • MÁV állásbörze
22 23 24 25
 • A kommunizmus áldozatainak emléknapja
26 27 28
 

Hirdetések

Sára Andrea
2018. 02. 22.

Diákmunka Pátyon Órabér nettó 850 Ft. Borítékolás, címkézés, csomagolás 8-16 óra köz...

tovább
Tálas Tibor
2018. 02. 10.

Hintaszék eladó. Hibátlan állapotú, használt. Hátulja, ülőfelülete rattan. Vásárlás es...

tovább

Hirdetmények

Közterület-felügyelőt keresnek Pátyra

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

tovább
©2015 Páty önkormányzata