Páty

hu | en | de
Banner 9

Elérhetőségeink

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.
Tel.: +3623555531
Fax: +3623344540

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 08.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.
Tel.: +3623555531
 
hétfő: 7.30 - 18.00
kedd: 7.30 - 16.00
Szerda: 7.30 - 16.00
csütörtök: 7.30 - 15.30
péntek: 7.30 - 12.00
(ebédszünet:  12.00-13.00

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: +36308382879
 

 

Közterület-felügyelet
07-22 óra között hívható telefonszám:
+36 30 2071 777

Körzeti megbízottak

Gebri József
Tel.: +36 70 313 5102
Fehér Tamás
Tel.: +36 30 494 6281

Pátyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tel.: +36 20 2071 105

Gyepmester

Kincses Imre
Tel.: +36 70 626 7378

Tuncsik József
Tel.: +36 20 972 8231


E-hibabejelentő

Honlap karbantartás

Belépés

BKTV

Civil pályázati kiírás

2021.03.20. 09:24

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete anyagilag is támogatni kívánja a településen működő civil szervezeteket, hogy ezzel is segítse közösségek létrejöttét és megerősödését, gazdagítsa a település kulturális kínálatát, sportéletét, teret biztosítson a természet és az épített környezet értékmegóvásának ezzel is javítva az itt élők életminőségét. Ennek érdekében pályázatot ír ki a Pátyon működő civil szervezetek 2021. évi támogatására.

 

I. Pályázati feltételek

1) Pályázat benyújtására jogosultak:

 • a) Pátyi székhelyű civil szervezetek, amelyek legalább egy éve működnek a településen
 • b) Pátyi székhellyel alszervezetet működtető civil szervezetek, amelynek alapszervezete legalább egy éve működik a településen
 • c) Az 1-2. pontba nem tartozó civil szervezet, amely a támogatandó programot, tevékenységet Páty közigazgatási területén kívánja megvalósítani

2) A támogatás feltételei:

 • a) a civil szervezet művelődési, érdekvédelmi közéletben való aktív részvétel, rendezvények szervezése, maradandó értékek létrehozása, illetve a közösség érdekében végzett egyéb tevékenység, mely alkalmas arra, hogy hozzájáruljon a településen élők életminőségének javulásához, valamint öregbítse a település jó hírét;
 • b) amennyiben a civil szervezet korábban támogatásban részesült, akkor a korábbi támogatás szerződés szerinti felhasználásának elszámolása és a támogató részéről való jóváhagyása.

 

A jelen kiírás vonatkozásában a civil szervezet fogalmát az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. a) pontjában meghatározottak szerint kell értelmezni.

 

II. A Pályázat keretében támogatható célok

1) Gyermekprogramok/táborok

2) Kulturális rendezvények szervezése

3) A közösségek kialakulását, építését elősegítő rendezvények, programok szervezése

4) A programok, rendezvények lebonyolításához szükséges eszközök beszerzése

 

III. A Pályázat keretében nem támogathatók:

1) a politikai tevékenységet folytató szervezetek, pártok,

2) azon szervezetek,

- amelyek a pályázatra nyitva álló határidőn túl nyújtották be pályázatukat,

- amelyek pályázati dokumentációja nem tartalmazza a kötelezően előírt adatokat, mellékleteket és azokat a hiánypótlásra nyitva álló határidőn belül nem pótolják,

3) amelyek tevékenységét pályázaton kívül, együttműködési megállapodás keretében pénzügyileg támogatja Páty Község Önkormányzata,

4) működési kiadások,

5) bírságok, büntetések, hitel-kölcsön- és lízing törlesztése, dohányáru, tiszteletdíjak, késedelmi kamat vagy kötbér.

 

IV. A Pályázaton felosztásra kerülő keretösszeg:

1) A keretösszeg 2 000 000 Ft, melyet Páty Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése tartalmaz.

2) A pályázaton igényelhető támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A támogatást a támogató 100%-os előleg formájában nyújtja.

3) A támogatás intenzitása 100%, önerő nem szükséges.

4) A maximálisan pályázható összeg: 200. 000. Ft.

 

V. A Pályázat elbírálásakor előnyt jelent:

- Olyan civil szervezet, amely a COVID 19 koronavírus járvány alatt tényleges segítséget nyújtott a településen élő rászorulóknak. A segítség módját és formáját a pályázatban ismertetni kell.

 

VI. A Pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

1) A hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap.

2) A pályázó szervezet tevékenységének és céljainak rövid ismertetése. (maximum egy A/4-es oldal terjedelemben)

3) A program tervezett tételes költségvetése, benne az elnyerni kívánt pályázati összeg tervezett felhasználásával, valamint a pályázati célok egyértelmű megfogalmazásával.

4) A pályázati anyagban konkrétan meg kell jelölni azt pályázati célt/tervet/tevékenységet, amelyhez az önkormányzat támogatását szeretné elnyerni a pályázó szervezet.

5) A civil szervezet nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésnek 30 napnál nem régebbi – vagy ha közben változás volt, akkor az adott időponttól érvényes – egyszerű másolata.

6) A pályázó nyilatkozata a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-a alapján.

7) A civil szervezet hatályos alapító okirata, ill. alapszabálya azon szervezetektől, akik először pályáznak, illetve akiknél a szervezet létesítő okiratának tartalmában változás történt. Más szervezeteknek nyilatkozni kell arról, hogy az előzőleg benyújtott pályázati időpontjukhoz képest nem történt változás a létesítő okiratukban.

8.) A civil szervezet elmúlt évről szóló beszámolójának letétbehelyezéséről szóló igazolás.

9.) A civil szervezet előző évi tevékenységéről szóló tájékoztató, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre.

 

VII. A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja:

 

1) A pályázat benyújtása kizárólag az e célra készített formanyomtatványon történhet, mely átvehető a Pátyi Polgármesteri Hivatalban, illetve letölthető a www.paty.hu honlapról.

2) Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be,

3) A pályázatot egy példányban, írásban papír alapon kell zárt borítékban benyújtani Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének címezve, a Polgármesteri Hivatal (2071 Páty, Kossuth L. u. 83) Ügyfélszolgálatán személyesen 2021. április 15-én 12.00 óráig lehet benyújtani, illetve postai úton 2021. április 15-én 24.00 óráig lehet feladni. A borítékon kérjük feltüntetni:

CIVIL PÁLYÁZAT 2021.

 

1) A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos, de legkésőbb 2021. április 20.

 

VIII. Konzultáció, kapcsolat, megállapodás

 

1) A pályázók a döntésről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül írásban értesítést kapnak.

2) A kifizetés feltétele, hogy Páty Község Önkormányzat a támogatás felhasználásáról a támogatott szervezettel szerződést kössön, amelyben meghatározásra kerülnek a támogatott pályázati célok. A támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül a támogató a támogatás összegét előlegként folyósítja a pályázónak a pályázatban megjelölt bankszámlájára.

 

A támogatott tevékenységet lehetőleg 2021. december 31-ig kell megvalósítani.

 

3) A támogatás felhasználásával kapcsolatban Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagos elszámolási kötelezettséget ír elő, melynek határideje 2022. február 28. A határidő meghosszabbítását írásban lehet kérni.

4) A pályázó, a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy az elnyert támogatási összeg felhasználásának ellenőrzése céljából az önkormányzat által felkért személy részére betekintési jogot biztosít.

5) A pályázatok megfelelő elkészítésének érdekében telefonon, e-mailben illetve személyesen is segítséget nyújt az előzetesen egyeztetett időpontokban:

Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodája: T.: 06-23-555-534

6) A pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott pályázatok tekintetében a formailag hiányos pályázat benyújtóját a Polgármesteri Hivatal 8 naptári napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.

Tájékoztató

Nyilatkozat

Pályázati adatlap

Pályázati kiírás

Váltás magas kontrasztú változatra

Pátyi Kurír

2021. május

Megjelent a Pátyi Kurír májusi száma! A lapszám letölthető pdf formátumban itt olvasható.


A tartalomból:

- Duplájára nő Páty működő iparterülete

- Sikeres a komposztáló program

- Demény Erika folytatja az óvoda élén

- Úton vannak az új buszok

- Napközis nyári tábor az iskolában

- Kerékpárutak a Zsámbéki-medencében

- iskolai / óvodai hírek, Bölcsődék napja

tovább

Meghívó testületi ülésre 2020.10.28.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését 2020. október 28-án, szerdán 16:00 órára összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth u. 83.).

tovább

Hirdetmények

Hirdetmény

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a hatályos településrendezési eszközöket módosítja. A hirdetmények teljes szövege és a tervdokumentáció a partnerségi egyeztetéshez a mellékletetekben megtekinthető.

Páty, 2021. május 5.

tovább

Széchenyi 2020

Budakeszi Egészségügyi Központ

Január 1-től már a Budakeszi Egészségügyi Központ modern, magas színvonalú és folyamatosan bővülő szakrendelésein tudunak ingyenesen részt venni a pátyi lakosok

Időpont egyeztetés: +36 20 362 7065

Leletkiadás: Hétfő - péntek: 10.00 - 16.00


Képviselői vélemények

Páty komposztál

Óriási érdeklődés mellett indult útjára a komposztáló program, az önkormányzat ingyenesen biztosít egy komposztládát minden pátyi családnak. A jelentkezés feltétele mindössze az állandó pátyi lakcímkártya. Néhány hét alatt már 430 család jelentkezett, közülük kétszázan már most átvehetik az igényelt típust, a többieket tavasszal értesíteni fogjuk az átvételről. Van fa keretes, 340 literes műanyag és 650 literes műanyag. Mindkét műanyag típus Magyarországon készült, újrahasznosított műanyagból. A 340 literes egy fedeles, alul üríthető komposztláda, a 650 literes egy nagyobb kapacitású, műanyag lécekből álló komposztáló keret, aminek nincs fedele, a fa kereteshez hasonló felépítésű.

tovább

Hirdetések

Dreimaster kft
2021. 03. 09.

Kömüveseket, építöipari szakembereket keresünk állandó, folyamatos munkára. Tel: 0620 333 2...

tovább
TK
2020. 10. 27.

Kiadó lakást, vagy családi házat keresek Pátyon, illetve környékén, hosszú távra. 06-20-45...

tovább

Legújabb videó

Eseménynaptár

 
 
 
 
H K Sze Cs P Szo V
1
 • Lépj velünk! - kihívás játék a természetben
2
 • Lépj velünk! - kihívás játék a természetben
3
 • Lépj velünk! - kihívás játék a természetben
 • Újra nyitott a Vadaspark Budakeszin
4
 • Lépj velünk! - kihívás játék a természetben
 • Újra nyitott a Vadaspark Budakeszin
5
 • Lépj velünk! - kihívás játék a természetben
 • Újra nyitott a Vadaspark Budakeszin
6
 • Lépj velünk! - kihívás játék a természetben
 • Újra nyitott a Vadaspark Budakeszin
7
 • Lépj velünk! - kihívás játék a természetben
 • Újra nyitott a Vadaspark Budakeszin
8
 • Lépj velünk! - kihívás játék a természetben
 • Újra nyitott a Vadaspark Budakeszin
9
 • Lépj velünk! - kihívás játék a természetben
 • Újra nyitott a Vadaspark Budakeszin
10
 • Lépj velünk! - kihívás játék a természetben
 • Újra nyitott a Vadaspark Budakeszin
11
 • Lépj velünk! - kihívás játék a természetben
 • Újra nyitott a Vadaspark Budakeszin
12
 • Lépj velünk! - kihívás játék a természetben
 • Újra nyitott a Vadaspark Budakeszin
13
 • Lépj velünk! - kihívás játék a természetben
 • Újra nyitott a Vadaspark Budakeszin
14
 • Lépj velünk! - kihívás játék a természetben
 • Újra nyitott a Vadaspark Budakeszin
15
 • Lépj velünk! - kihívás játék a természetben
 • Újra nyitott a Vadaspark Budakeszin
16
 • Lépj velünk! - kihívás játék a természetben
 • Újra nyitott a Vadaspark Budakeszin
17
 • Lépj velünk! - kihívás játék a természetben
 • Újra nyitott a Vadaspark Budakeszin
18
 • Lépj velünk! - kihívás játék a természetben
 • Újra nyitott a Vadaspark Budakeszin
19
 • Lépj velünk! - kihívás játék a természetben
 • Újra nyitott a Vadaspark Budakeszin
20
 • Lépj velünk! - kihívás játék a természetben
 • Újra nyitott a Vadaspark Budakeszin
21
 • Lépj velünk! - kihívás játék a természetben
 • Újra nyitott a Vadaspark Budakeszin
22
 • Lépj velünk! - kihívás játék a természetben
 • Újra nyitott a Vadaspark Budakeszin
23
 • Lépj velünk! - kihívás játék a természetben
 • Újra nyitott a Vadaspark Budakeszin
24
 • Lépj velünk! - kihívás játék a természetben
 • Újra nyitott a Vadaspark Budakeszin
25
 • Lépj velünk! - kihívás játék a természetben
 • Újra nyitott a Vadaspark Budakeszin
26
 • Lépj velünk! - kihívás játék a természetben
 • Újra nyitott a Vadaspark Budakeszin
27
 • Lépj velünk! - kihívás játék a természetben
 • Újra nyitott a Vadaspark Budakeszin
28
 • Lépj velünk! - kihívás játék a természetben
 • Újra nyitott a Vadaspark Budakeszin
29
 • Lépj velünk! - kihívás játék a természetben
 • Újra nyitott a Vadaspark Budakeszin
30
 • Lépj velünk! - kihívás játék a természetben
 • Újra nyitott a Vadaspark Budakeszin
31
 • Lépj velünk! - kihívás játék a természetben
 • Újra nyitott a Vadaspark Budakeszin
 
©2015 Páty önkormányzata